Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана", на 29.09.2023 г. от 11,00 ч. в с. Долно Белотинци, Община Монтана се проведе информационна среща с 22 участника. Срещата бе организирана в рамките на изпълнение на Дейност 2 „Популяризиране на подхода ВОМР и на процеса на разработване на стратегия за ВОМР". Целта на срещата бе да се запознае общността с извършените до момента дейности по проекта, както и какво предстои. Обсъдени бяха и предвижданите програми и мерки, които ще бъдат включени в Стратегията за ВОМР и какви възможности предлага подхода ВОМР.

[photo_gallery style="2" source="media: images/sreshta_dolno_B/Informacionna%20sresa%20v%20s.%20Dolno%20Belotinci%202.jpg,images/sreshta_dolno_B/Informacionna%20sresa%20v%20s.%20Dolno%20Belotinci.jpg" thumb_resize="yes"]