Picture2.png  Picture3.png  Picture4.png  Picture5.png

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на Колективния Върховен Орган

От: Колективния Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ - „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Медковец - Монтана” в състав: Златко Софрониев Живков, Венцислав Евгениев Кудкудейски, Крум Младенов Младенов, Емилия Григорова Йорданова, Рангел Славчов Димитров,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Медковец - Монтана” свиква заседание на Колективния Върховен Орган на Сдружение „МИГ – Медковец Монтана “. Заседанието ще се проведе на 05.12.2023г. от 11:00 часа на адрес: с. Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 23 в сградата на НЧ „Развитие 1898 г.“.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на нови членове в Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Медковец - Монтана”.     - Докладва: г-жа Георгия Димитрова;
  2. Обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ  Медковец - Монтана   - Докладва г-н Цанко Спасовск
  3. Срокове и размер на членски внос за 2024 г.  - Докладва: г-жа Георгия Димитрова;

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група Медковец - Монтана” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 10:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

            Телефон за допълнителна информация: 096 / 300 760.