До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Медковец - Монтана”, със седалище и адрес на управление: с. Благово, ул. „Георги Димитров”, № 5, ЕИК 207605885

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на Колективния Върховен Орган

От: Колективния Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ - „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Медковец - Монтана” в състав: Златко Софрониев Живков, Венцислав Евгениев Кудкудейски, Крум Младенов Младенов, Емилия Григорова Йорданова, Рангел Славчов Димитров

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С настоящата покана, Колективният управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Медковец - Монтана” на основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква заседание на Колективния Върховен Орган на Сдружение „МИГ Медковец - Монтана“. Заседанието ще се проведе на 31.05.2024 г. от 12:30 часа на адрес: с. Благово, ул. „Георги Димитров“ № 5.

         Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на Сдружението през 2023 г.;
  2. Обсъждане и приемане на Годишен Финансов отчет на Сдружението за 2023 г.
  3. Коментари и питания.

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група Медковец - Монтана” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

         Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 12:15 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

         Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

         Телефон за допълнителна информация: 096 / 300 760.

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА”