Screenshot 20240201 105400 OfficeSuite

Проект BG06RDNP001-19.610-0035

Помощ за подготвителни дейности на територията на

Община Медковец – Община Монтана”,

 

Финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

Стойност на Административен договор № РД 50-51/16.03.2023 г.: 58 669,83 лв. без ДДС, 100% безвъзмездно финансиране

 

Партньори по проекта: Община Медковец; Община Монтана; НЧ „Народна просвета – 1908“ - с. Смоляновци, община Монтана; НЧ „Кирил и Методий“ - с. Пишурка, Община Медковец; „Славчо Спасов и синове“ ООД и ЗП Петьо Върбанов Андреев.

Дейности:

 • Учредяване на Местна инициативна група (МИГ);
 • Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВМОР) и на процеса по разработване на Стратегия за ВМОР;
 • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовка на Стратегия за ВМОР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;
 • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Очаквани резултати:

 • Брой обучени лица – 50;
 • Брой на участниците, присъстващи на работни – информационни срещи – 140;
 • Брой на населението, обхванато от информационните събития – 12 468;
 • Брой населени места, обхванати от дейностите – 28;
 • Изготвена местна стратегия за ВМОР – 1;
 • Регистрирана МИГ – 1.

 

Срок на изпълнение на дейностите по проекта: 16.12.2023 г.

 

down

www.mig-mm.com

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз