ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ – ОБЩИНА МОНТАНА, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020,  

 

Община Медковец сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява изпълнението на проект „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана“. Стойността на договора е в размер на 58 669,83 лв. без ДДС, 100% безвъзмездно финансиране. Партньори по проекта са Община Медковец, Община Монтана, Народно читалище „Народна просвета – 1908“ - с. Смоляновци, община Монтана, Народно читалище „Кирил и Методий“ - с. Пишурка, Община Медковец, „Славчо Спасов и синове“ ООД и Земеделски производител Петьо Върбанов Андреев.

Проектът е насочен към мобилизиране на потенциала на всички заинтересовани страни на местно ниво, чрез създаването на местно партньорство, включващо представители на публичния, стопанския и нестопански сектор.

 

Основните проектни дейности са свързани с:

 • Учредяване на Местна инициативна група (МИГ);
 • Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВМОР) и на процеса по разработване на Стратегия за ВМОР;
 • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовка на Стратегия за ВМОР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;
 • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Предвижда се по време на подготвителните дейности да бъдат постигнати следните индикатори/резултати:

 • Брой обучени лица – 50;
 • Брой на участниците, присъстващи на работни – информационни срещи – 140;
 • Брой на населението, обхванато от информационните събития – 12 468;
 • Брой населени места, обхванати от дейностите – 28;
 • Изготвена местна стратегия за ВМОР – 1;
 • Регистрирана МИГ – 1.

 

Срокът за изпълнение на подготвителните дейности по проекта е средата на месец септември 2023 г.

Местното партньорство ще бъде създадено на територията на всичките населени места, влизащи в административно-териториалните граници на Община Медковец и на територията на всичките 23 населени места на Община Монтана, влизащи в административно-териториалните граници на общината без общинския център – гр. Монтана в строителните му граници.

Осъществяването на проекта ще допринесе за придобиване на умения и създаване на капацитет на Местната инициативна група. Информирането на широката общественост за подхода ВОМР и възможностите за финансиране на инициативи по повече от един фонд ще насърчи включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. МИГ Медковец – Монтана ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността. Разработената Стратегия ще отчита социалните и културни характеристики на района, местните потребности и потенциал. Методологията на воденото от общностите местно развитие ще играе важна роля за насърчаването на интегрирано местно развитие, съобразено с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец и Община Монтана“, Административен договор за БФП № РД 50-51/16.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.