Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана“, на 05.12.2023 г. от 13,00 ч. в с. Медковец се проведе информационна конференция в рамките на изпълнение на Дейност 2 „Популяризиране на подхода ВОМР и на процеса на разработване на стратегия за ВОМР“. Целта на конференцията бе да се представи на общността изтотвената Стратегия за ВОМР,  да се направи обществено обсъждане на Стратегията и да се създаде нагласа и визия в бъдещите кандидати по стартегията за реализация на техните идеи за проекти.