Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана", на 31.05.2023 в с. Благово, Община Монтана се проведе информационна среща с 50 участника. Срещата бе организирана в рамките на изпълнение на Дейност 2 „Популяризиране на подхода ВОМР и на процеса на разработване на стратегия за ВОМР". Целта на срещата бе да се запознае общността с целите, дейностите, резултатите и обхвата на проекта и с това какво представлява подхода ВОМР и какви възможности предлага той. Също така, участниците бяха запознати с възможността да се включат като учредители на Местна инициативна група Медковец - Монтана, условията, необходимите документи и сроковете за подаването им.

[photo_gallery style="2" source="media: images/info_blagovo/Informacionna%20konferencia%20s.%20Blagovo%202.jpg,images/info_blagovo/Informacionna%20konferencia%20s.%20Blagovo%203.jpg,images/info_blagovo/Informacionna%20konferencia%20s.%20Blagovo%204.jpg,images/info_blagovo/Informacionna%20konferencia%20s.%20Blagovo.jpg" thumb_resize="yes"]