Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана", на 14.11.2023 г. от 10,00 ч. в с. Медковец се проведе работно-информационна партньорска среща в рамките на изпълнение на Дейност 1 „Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ". Целта на срещата бе да се запознае новоизбраният кмет на Община Медковец с целите, дейностите, резултатите и обхвата на проекта, с това какво представлява подхода ВОМР и какви възможности предлага той, както и да се информира кои представителите от трите сектора  - публичен, стопански  и нестопански, са се включили като учредители на МИГ Медковец - Монтана.