Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана", на 20.11.2023 г. в с. Расово, Община Медковец се проведе Обучение на местни лидери и заинтересовани страни с 20 участника. Обучението бе организирана в рамките на изпълнение на Дейност 3 „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни". Темата на обучението бе „Придобиване на умения на местни лидери и заинтересовани страни, относно участието им в планирането на бъдещето местно развитие чрез прилагане на подхода ВОМР".

[photo_gallery style="2" source="media: images/lideri_rasovo/Obucenie%20na%20mestni%20lideri%20i%20zainteresovani%20strani%20s.%20Rasovo%202.jpg,images/lideri_rasovo/Obucenie%20na%20mestni%20lideri%20i%20zainteresovani%20strani%20s.%20Rasovo.jpg" thumb_resize="yes"]