DSC 0160 scaledВъв връзка с реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с бенефициент Община Медковец, се проведе учредително събрание на 10.10.2023 г.
34 души учредиха местна инициативна група МИГ Медковец - Монтана. В нея влизат представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от селата на Община Медковец – Медковец,  Аспарухово, Пишурка, Расово и Сливовик  и от селата на Община Монтана - Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисура, Крапчене, Липен, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено буче, Сумер и Трифоново.

Сдружението предстои да бъде регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и ръководните му  органи са общо събрание и управителен съвет. Ново сформираната Местна инициативна група ще е със седалище в село Благово, община Монтана, където се състоя и  учредяването.  

Предстои Сдружението да кандидатства със стратегия за Водена от общностите местно развитие, която в момента се разработва, на  стойност около 6 млн. лв. Стратегията ще обхваща финансиране по четири програми, най-голямата е Програмата за развитие на селските райони, която  е за около 4 млн. лв. Останалите са Програма "Образование", Програма "Развитие на човешките ресурси" и Програма „Околна среда".

        МИГ Медковец – Монтана ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността. Разработената Стратегия ще отчита социалните и културни характеристики на района, местните потребности и потенциал. Методологията на воденото от общностите местно развитие ще играе важна роля за насърчаването на интегрирано местно развитие, съобразено с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Учредително събрание МИГ Медковец - Монтана
Учредително събрание МИГ Медковец - Монтана