Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана“, на 27.09.2023 г. в с. Смоляновци, Община Монтана се проведе Обучение на местни лидери и заинтересовани страни с 20 участника. Обучението бе организирана в рамките на изпълнение на Дейност 3 „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“. Темата на обучението бе „Придобиване на умения на местни лидери и заинтересовани страни, относно участието им в планирането на бъдещето местно развитие чрез прилагане на подхода ВОМР“.