ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 10.10.2023 г. от 10.30 ч. НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ МЕДКОВЕЦ И МОНТАНА

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,

канят жителите на Община МЕДКОВЕЦ – Медковец, Аспарухово, Пишурка, Расово, Сливовик и жителите на селата на Община МОНТАНА (с изключение на Монтана - град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долна Вареница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисура, Крапчене, Липен, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено буче, Сумер, Трифоново

да участват в Учредителното събрание за учредяването на „Местна инициативна група  МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“.

   Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Медковец и Община Монтана (с изключение на град Монтана - град с население над 30 000 жители, в  строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопански сектор, действащи на обособената територия.

   Според законовите изисквания следв всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител. 

   За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да представи следните документи:

1. За физически лица:

 • Документ за самоличност;
 • удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната община;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост;
 • за физическите лица Земеделски производители, Занаятчии, Културни дейци (музиканти, артисти, певци, и други) – съответното удостоверение.

2. За юридически лица /Еднолични търговци, Търговски дружества или СНЦ, Читалища, Фондации/:

 • Документ за самоличност;
 • актуално състояние от Търговски регистър;
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание с определен представител;
 • ако представителят е упълномощено лице, легитимира се с нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията. Упълномощеното лице трябва да е вписано в решението по предходната точка.

3. За Община МЕДКОВЕЦ и Община МОНТАНА:

 • решение на Общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ – МОНТАНА

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група МЕДКОВЕЦ-МОНТАНА“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Колективен управителен орган (Управителен съвет) – членове, председател и заместник – председател;
 5. Определяне на размера на членския внос и срокове за внасяне;
 6. Упълномощаване на избрания Председател на Колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна  група МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 7. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 8. Закриване на учредителното събрание.

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 10.10.2023 г. от 10,30 ч. в салона на Читалището на село Благово, Община Монтана.

[gmap width="50%" height="300px" address="Благово, Монтана"] [file_download id="100" url="images/Doc/POKANA ZA UCASTIE V UCREDITELNO SBRANIE - MIG MEDKOVEC MONTANA.pdf" custom_title="ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ - МИГ МЕДКОВЕЦ МОНТАНА" save_as="ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ - МИГ МЕДКОВЕЦ МОНТАНА"]