Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0035 „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана“, бяха проведени 8 работно-инофармационни срещи в селата Белотинци, Долно Белотинци, Благово, Смоляновци и Горна Вереница от Община Монтана и в Медковец, Расово и Сливовик от Община Медкщовец. Срещите бяха организирана в рамките на изпълнение на Дейност 2 „Популяризиране на подхода ВОМР и на процеса на разработване на стратегия за ВОМР“.

          Целта на срещите бе да се запознае общността с целите, дейностите, резултатите и обхвата на проекта, с това какво представлява подхода ВОМР и какви възможности предлага той, както и участниците да представят своите идеи/предложения, които да намерят приложение в Стратегията за ВМОР.

Изображение 1
Изображение 1
Изображение 2
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 3
Изображение 4
Изображение 4
Изображение 5
Изображение 5
Изображение 6
Изображение 6
Изображение 7
Изображение 7
Изображение 8
Изображение 8
previous arrow
next arrow
Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4
Изображение 5
Изображение 6
Изображение 7
Изображение 8
previous arrow
next arrow
Shadow